Utleie av Stathelle Kirke


Reglement for utleie og utlån av Stathelle Kirke 

1) Utleiemyndighet 
Menighetsrådet behandler søknader om utleie/utlån av kirken, og godkjenner innholdet i arrangementet i samarbeid med sokneprest og organist. Søknader avgjøres etter kriteriene nedenfor. Menighetsrådet gir tilbakemelding og svar på søknadene, og gir beskjed om innvilgede søknader til kirkevergen.

2) Kirkens instrumenter
Brukere av kirkeorgelet skal være godkjent av organisten. 

3) Kirkens høytaleranlegg
Anlegget skal kun betjenes av kirketjener, eller andre som har fått opplæring.

4) Brannvern
Det må være brannvernansvarlig tilstede under arrangementer i kirken. Brannvernregler er oppslått i kirken. Som brannansvarlig er enten kirkelig ansatt, annen med ”nøkkelansvar” eller særskilt utpekt person for dette arrangementet. Særskilt utpekt person bekrefter dette ansvaret i utleieprotokoll.

5) Arrangementer i kirkerommet som det ikke kreves leie for
Arrangementer med lokal forankring hvor det ikke tas inngangspenger, er som hovedregel uten leie. Menighetsrådet kan etter søknad godkjenne at det er kollekt/billettsalg ved arrangementer til dekning av arrangementsutgifter, drift av korps eller kor, eller til veldedige formål. 
Låner kan disponere kirken i inntil fire timer før arrangementet for øvelse/rigging mv. og er ansvarlig for pkt. 4) foran. Det forutsettes at kirken er rengjort og ryddet til vanlig oppsett når kirken forlates. 
Det kan avtales at menighetsrådet overtar ansvar for renholdet, men da etter avtalt fast pris. 

6) Arrangementer i kirkerommet som det kreves leie for
Arrangementer som er inntektsgivende (kommersielle) betaler leie. Leien settes til 10 % av billettsalget, minimum kr. 2.000. 
Leier kan disponere kirken i inntil fire timer før arrangementet for øvelse/rigging mv. 
Menighetsrådet er ansvarlig for brannvern og rengjøring ved utleie til kommersielle arrangører. Det forutsettes at kirken er ryddet til vanlig oppsett når kirken forlates. Leie av kirken/prosenter av billettsalg og dekning av tilleggstjenester ut over renhold og ordinær tilgang til kirken, faktureres av menighetsrådet.

7) Kirkestue/menighetssal med kjøkken
Disse rom kan leies til selskap, minnesamvær og lignende. Det forutsettes at slike arrangementer er alkoholfrie.
Leie er kr 1.500 og faktureres fra menighetsrådet. 
Leier er ansvarlig for pkt 4) foran. Det forutsettes at kirken er rengjort og ryddet til vanlig oppsett når kirken forlates. 
Det kan avtales at menighetsrådet overtar ansvar for renholdet, men da etter avtalt fast pris.

Ved utleie til ett enkelt møte betales kl. 500 i leie.

Revidert og fastsatt av Stathelle Menighetsråd 03.05.2022

 


 

Tilbake