Herre kirke


"Herrevasdragene" er et fellesnavn på to elver (Gyteelva og Bolvikelva) som møtes og renner ut i Frierfjorden.

Tettstedet som har dannet seg her rundt elva heter Herre. For øvrig Norges eldste industristed siden 1497. Herre har aldri vært noe sted med verken utstrakt sjøfart eller jordbruk, slik det ellers er i kommunen. Her har alltid vært et typisk industristed. Elva har ført til at tettstedet ble dannet ved at det har vært drift av sager og møller, stangjern- og spikerhamre, samt tømmerfløting.
 
Stedet Herre tilhørte tidligere nonneklosteret på Gimsøy. Det ble ved reformasjonen i 1536 overført til kongen. Stedet har fortsatt stedsnavn som minner om dette; -for eksempel "Kongens dam".
 
Bamble kirke var kirken for stedets befolkning. I dag en avstand på om lag 15 kilometer. Uansett hvilken vei de valgte tidligere var den tung og lang. Vanligvis var veien med båt til Findal før man fra der tok seg over heia til Bamble kirke. I 1786 ble Herre menighet overført til Østre Porsgrunn kirke. Veien dit var lettere. Mange var mot dette og i 1846 – 60 år etter ble Herre menighet igjen overført Bamble kirke. Den mest sannsynlige årsaken til dette var at veien var vesentlig forbedret med disse årene.
 
Tanken om en egen kirke og kirkegård på Herre var nok gammel. Bambles sogneprest fra 1849-1868, prost Christian Høy gikk sterkt inn for en kirke i "den fjærne Herretrackt". 17.aug. 1866 sendte han en lang og velformulert søknad til kommunestyret om dette. Det viktigste argumentet var "den slitsomme Vej over Heierne". Det var ve folketellingen i 1870 839 mennesker boende på Herre.herrekirke.jpg Det var dårlige tider pga at Bolvig Jærnverk gikk konkurs, og dette medførte få eller ingen oppdrag for hammerne i Herrevassdraget. Noe som i begynnelsen medførte stor nød. Av den grunn måtte kommunestyret si nei til søknaden fra sogneprest Høy.
 
I 1873 da Fredrick Croft var blitt eier av jernverkets tidligere arealer ga han i 1876 fri grunn til kirke og kirkegård på tomta til Hellestvedt gård. Gavebrevet fra Croft ble tinglyst, men da dette ikke ble aktuelt gikk tomta igjen tilbake til eieren. I 1888 ble Bamble Cellulosefabrikk etablert på stedet og det var igjen optimisme. Som et resultat av manges innsats fungerte Herre bedehus som kirke inntil dette ble bygget. Begravelsene måtte fortsatt foregå fra Bamble kirke.
 
Cellulosefabrikkens ledelse var lydhør for stedets ønske om egen kirke. Fabrikken gav tomt til kirke og kirkegård. Den lå den i utkanten av daværende sentrum. Da sentrum med årene har flyttet på seg ligger kirken pent plassert midt i nåværende sentrum; -en riktig innertier! Klokke ble innkjøpt og laget i 1897 og hengt opp i et lite klokketårn i påvente av at kirke skulle bli bygget. Denne klokken henger i dag i kirken som en av de to klokkene. Den andre var kjøpt ny til kirkens innvielse.
 
Kirkegården ble tatt i bruk innviet 2. januar 1898.
 
Det var fabrikkens disponent, Jørgen Gløersen som var formann i byggekomiteen. Uten ham og hans hustru Alet Marie som og var en ildsjel ville nok ikke stedet fått sin kirke i 1905.
 
Porsgrunnsarkitekten Børve fikk oppdraget med å tegne og planlegge tegningen. Kirken ble og er slik som Børve tegnet kirken den gang. Kirken er en langkirke i stavkirkestil. Kirken er 23,8 meter lang og 13 meter bred. De totale kostnadene ble på kr. 23.709,15. Av dette ble kr. 16.109,15 gitt i gave fra fabrikken, 1200,- i gave og 3000,- i rentefritt lån fra Bamble sparebank, mens 3.400,- ble samlet inn blandt almuen.
 
1.november 1905 foregikk innvielsen. Blant gjestene var også en del av dem som hadde bygd kirken; -murmester Veholt, byggmester Thovsen, kommunestyrerepresentanter, samt geistlige og andre fornemme gjester. Kirken ble elektrifisert i 1928.
 
Kirken ble pusset opp i 1955 til 50-års jubileet. Den opprinnelige fargen i kirken var en hvit grønnfarge. Ved oppussingen malte man kirken med en varm gulfarge som kirken også har i dag. Kirken har i dag to messehagler. Den eldste i rød purpurfarge fra 1905, mens den andre i grønn ble anskaffet i 1963. Samme år som kirken fikk nytt orgel, som for øvrig også er orgelet nå. Altertavlen er malt av Lars Osa med inskripsjonen "Forlad eder på ham til enhver tid, I Folk".
 
Bamble cellulosefabrikk ble nedlagt i 1978, men annen industri er kommet til blant andre de store petrolumsbedriftene Borealis og Hydro Polymers/Rafnes. Dette har medført befolkningsvekst og det bor om lag 1700 mennesker der i dag.
 
Kilder:
Herman Henriksveen m.fl.; Kirker i Telemark (1986)
Gunnar K. Folkestad; Herre kirke (1955, jubileumstidsskrift)
Gunnar K. Folkestad; Bamble Herred (193-)
Tilbake