Personvern i Bamble-kirkene


Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU). ... Forordningen trådte i kraft 25. mai 2018.

BAMBLE KIRKELIGE FELLESRÅD PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger i Bamble kirkelige fellesråd. Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Kirkeverge Astrid Thomasberg

Kontaktinformasjonen til Bamble kirkelige fellesråd er: 

Besøksadresse: Bamble Rådhus

Postadresse: Rådhuset, 3970 LANGESUND

E-post: astrid.thomasberg@bamble.kommune.no 

 Telefon: 35 96 52 81 / 922 69 321

Organisasjonsnr.: 976991397 

 

Virksomheten har ikke eget personvernombud 

 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

Herunder kontaktinformasjon og personopplysninger som er nødvendig for å yte deg kirkelige tjenester i forbindelse med spørsmål vedrørende
gravplassene, stell av gravsteder, gravferd, kirkelige handlinger, trosopplæringstiltak og øvrige tilbud det er mulig for deg å melde deg på.

For å gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.  

Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.  

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Bamble kirkelige fellesråd bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:  

  •  ITG IT- samarbeidet i Grenland (Bamble kommune), med IT tjenester 
  •  Den norske kirke (kirkerådet), med De kirkelige registrene 
  •  Fagsystemet kirkedata
  •  Agrando AS, med kontorstøttesystemer
  •  Visma AS, fagsystem økonomi og lønn (Bamble kommune) 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. 

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Siden organer i Den norske kirke er forpliktet av arkivloven, så gjør vi oppmerksom på at sletting først kan gjennomføres der dette er i overenstemmelse om regelverket i arkivlovgivningens regelverk om kassasjon. 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.   

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende mail til behandlingsansvarlig på følgende Astrid.thomasberg@bamble.kommune.no Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.  

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er ta kontakt med behandlingsansvarlig på mail følgende Astrid.thomasberg@bamble.kommune.no

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i overenstemmelse med personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet på postkasse@datatilsynet.no 

Endringer

Endring av våre tjenester og endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Ved forandringer i denne informasjonen vil disse alltid vil finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Tilbake